Referat fra bestyrelsesmøde

Idrættens Hus
Den 10. juni 2014
17.30-19.00
Referat af bestyrelsesmøde i Esbjerg Idrætsråd

Sted: Idrættens Hus, Gl. Vardevej 62, 6700 Esbjerg
Dato: 10. juni 2014
Tidspunkt: Kl. 17.30

Deltagere: Brigitta Christensen (BC), Villy Grøn (VG), Jens Nielsen (JN), Birthe Paarup Andersen (BPA), Ole Hagensen (OH), Villy Petersen (VP), Jan Hansen (JH), Claus Jensen (CJ), Helle Rohde (HR), Marianne Stokbæk (MS), Kim Bo Skøtt (KBS), Knud Aage Bech (KAB), Palle G. Kristensen (PGK),

Fraværende med afbud: Otto Pedersen (OP), Annemette Knudsen Andersen (AKA), Kim Nikolajsen (KN)

Referent: Mai Hansen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 28.04.14
2. Forretningsudvalget orienterer
3. Arbejdsgrupper/udvalg – hvem er med
4. Nyt fra udvalg
5. Hjemmeside/facebook
6. Evt.

Referat:

Ad.1. Ingen bemærkninger.

Ad.2. FU har ikke holdt møde forud for dette møde.

Ad.3. SSP HR og JH Eliteidrætssamrådet VG og KN Nordisk Idrætsudveksling VG, MS og JN SEPEs bestyrelse VG og PGK FU VG, KAB, HR, BPA og KN Fordelingsudvalg BC, KBS og HR Idrætsnatten BPA og OP Ribe by Night KAB og JH Fodboldbaneudvalget JN, VP og CJ Idrætsliv i bybilledet BC Aktiv Fritid HR Hjemmeside/Facebook BC og OH Skolereform HR og MS Fonde PGK, KAB og JH

Ad.4. SSP – Der har været afholdt møde for nylig. Der blev givet opsang for mgl. tilslutning til møderne. JH orienterede lidt om Blå mandag, opsummering på et år uden møder og natteravne/natteugler. De har nu til huse i den gamle arrest. HR har ikke fået indkaldelse til møde, hvilket JH følger op på.
Eliteidrætssamrådet – der skal laves ny Team Danmark aftale. Der kigges på om det er de rigtige klubber, der er med og hvad der kan gøres for dem. Håndbold og ishockey har svært ved at afsætte ressourcer nok til at deltage i møderne.
Esbjerg Sports College er pt. på ca. 20 brugere – mest fodboldspillere.
Nordisk Idrætsudveksling – der har været afholdt møder med de 2 golfklubber. Det halter lidt med tilbagemeldinger fra landene. Der er udarbejdet program med officiel middag lørdag aften. Der skal laves dagsorden for konferencen med forslag til kommende idrætsgrene.
SEPEs bestyrelse – I bestyrelsen er Anders Kronborg kommet med i stedet for Knud Jager. Der har været ekstern konsulent på til at vurdere bestyrelse og ledelse, hvilket er mundet ud i en rapport. Til efteråret afholdes der et møde m. Michael Andersen, Team Danmark – en form for konference, hvor klubber inviteres. Der er pt. en akut udfordring m. flexbanerne, hvor dørene brydes op. Der kører nu en opsynsmand forbi og tjekker om der er betalt for brugen. Banerne er meget benyttede.
FU – intet.
Fordelingsudvalget – der er indkommet én klage fra Volleyball vedr. Ådalskolen. Der er dog ikke kommet noget ud til udvalget. Vigtigt at udvalget holder fast i den fastsatte procedure. Klagerne skal ud med det samme til udvalget. KBS sender mail til Lars Dyrvig med cc til Svend og udvalget.
Gebyrer – SGI håndbold ønsker udspecificering af fakturaen. Det ser ud til, at det kun er SEPEs lokaler, der er sendt opkrævninger ud på. Vi har forståelse for, at det er svært at løbe i gang, men det skal fungere. KBS spørger ind til (ved Kommunen) at det kun er SEPES regning der er udsendt, og at det skaber forvirring at det ikke er sendt ud samlet.
Idrætsnatten – planlægningen er i gang. Ser ud til, at der er minimum er samme antal foreninger i år som sidste år. Sponsorer kontaktes pt. Det bliver sidste gang Idrætsnatten afholdes. Opbakningen fra foreningerne er der. Såfremt en videreførelse skal fremsendes som udviklingsforslag, skal vi gå via politikerne. Vi skal ikke påtage os opgaven. Det skal være en lønnet opgave. Som alternativ kan foreningernes dag godt udvides. Der kan evt. sendes spørgeskemaer ud til de deltagende foreninger om de vil deltage, hvis det blev i et andet regi. Evt. køre det på samme måde som Ribe By Night. Hvis det er foreningernes dag, der skal samle op har BC brug for hjælp fra Idrætsrådet. Evt. få kanaliseret penge som man gør v. Ribe by Night. Der skrives til Jakob Lose. BPA beder om regnskab fra sidste år, så man kan forholde sig til det (BC og BPA).
Ribe by Night – er godt overstået. Det er svært at få klubberne med. Det er mere en handels- end idrætsdag. Skal vi tage konsekvensen af, at det er handelsstandsforeningen der sætter datoen suverænt?
Fodboldbaneudvalg – der har været møde m. Niels Buchave og Kultur & Fritid. Der har været problemer med forkert opkridtning af nogle baner. Der er ikke så mange klager ellers. Undersøge, hvad der bruges i Sønderborg på baner/robotter. VP tager kontakt. CJ nævner, at EIR bør have lidt goodwill af at mødet har været afholdt. Bør meldes ud til klubberne.
Idrætsliv i bybilledet – streetmekka er et spændende projekt at følge. Aktiv fritid – ikke noget.
Hjemmeside/Facebook – der er ikke gjort noget. Alle forpligtes til at melde ind med ting til en årsplan for facebook. Evt. også idrætsevents i lokalområderne. MH kigger på en opdatering af hjemmesiden, som fremadrettet bliver en info-side – FB skal være nyhedsrelateret. Der skal meldes ind senest 1. august.
Skolereform – DIF og Slagelse Kommune har lavet partnerskab for at få idrætsforeninger med i skolerne, så eleverne stifter bekendtskab med de forskellige idrætsformer. Vi finder en dato, hvor DIF kan stille op og vi inviterer skoleafd. HR og MS har forsøgt at få kontakt til konsulenten i DIF. Vi skulle måske gå den politiske vej hos os. VG tænker over en mulig indgangsvinkel. Evt. møde i den første uge i nov.
Fonde – Det nedsatte udvalg bestemmer hvem der får tilskud. Der er lagt op til, at der uddeles 30.000 kr. i første omgang.

Ad.5. Se under pkt. 4.

Ad.6. Kunstgræsbanerne i Ribe og Guldager er blevet meget dyrere end budgetteret så man har været nødt til at finde ekstra penge.