Referat fra bestyrelsesmøde

Blue Water Dokken
10. juni 2015
17.30 – 19.00
Referat af bestyrelsesmøde i Esbjerg Idrætsråd (EIR)

Sted: Blue Water Dokken
Dato: 10. juni 2015
Tidspunkt: 17.30 – 19.00
Deltagere: Annemette Knudsen Andersen (AKA), Kim Bo Skøtt (KBS), Brigitta Christensen (BC), Villy Grøn (VG), Jens Nielsen (JN), Villy Petersen (VP), Jan Hansen (JH), Claus Jensen (CJ), Palle G. Kristensen (PGK), Helle Rohde (HR), Marianne Stokbæk (MS), Kim Nikolajsen (KN), Finn Larsen (FL)

Fraværende med afbud:  Birthe Paarup Andersen (BPA), Otto Pedersen (OP), Svend Petermann (SP)

Referent:  Mai Hansen (MH)

Dagsorden:
1. Nye faciliteter på Gl. Vardevej
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 4. maj 2015
3. Forretningsudvalget orienterer
 Skolereform
 Konstituering
4. Henvendelse fra Ribe Golfklub om betaling af ejendomsskat – bilag vedlagt
5. Nyt fra udvalg
6. Eventuelt

Referat:
Ad.1.
MH fremviste de nyetablerede område ved siden af flexfodboldbanerne på Gl. Vardevej og det nye Team Danmark styrketræningslokale. VG bemærkede, at det var dejligt at se de nye tidssvarende faciliteter.
VG orienterede om, at Ole Hagensen har ønsket at stoppe i bestyrelsen. Finn Larsen der var 1. suppleant har sagt ja til at træde ind i bestyrelsen.

Ad.2.
Pkt. 4 omkring hvorvidt det er idrætsrådet holdning der bliver bragt frem blev diskuteret. Det der var meningen var, at præcisere, at det er vigtigt at man godt kan bringe ting til debat uden at det er konkrete forslag. Rettes i referatet fra sidst.

Ad.3.
a) VG orienterede om det oplæg om partnerskab DGI har lavet sammen med skoleafdelingen. FU kan ikke anbefale dette oplæg i sin nuværende form. Forslaget skal på Kultur & Fritidsudvalget i september, hvilket giver tid til, at der kan arbejdes yderligere med det. Jørn Henriksen indkalder til møde med de relevante parter.
Skolevæsenet har ændret sig siden det stormøde, der blev holdt for foreningerne sidste år, hvorfor der også er behov for mere overordnede udmeldinger fra skolerne til foreningslivet.

b) FU består af SP og KN som menige medlemmer og VG – formand, BPA – næstformand og HR – kasserer.

Ad.4.
Ribe Golfklub ejer selv deres grund og derfor skal de betale ejendomsskat. Esbjerg Golfklub ligger på kommunal jord og derfor betales der ikke ejendomsskat her.
Sagen har være oppe og vende i forbindelse med kommunesammenlægningen.
Kultur og Fritid har sendt sagen videre til Økonomiudvalget, da det er en skattesag.
Svært at gå ind i en sag af denne karakter, når den har været oppe tidligere. Vi er principielt enige i det golfklubben skriver, men vi kan ikke gøre noget, når det er en skattemæssig sag. Golfklubber er udlagt i byzone, men lå den i landzone var det ikke så høj en takst.
Vi meddeler Ribe Golfklub, at vi har forståelse for deres frustrationer, men at vi ikke kan løfte sagen, når det er en skattemæssig beslutning.

Ad.5.
Nordisk Idrætsudveksling: Planlægningen er på plads. Der er oprettet Facebook-gruppe (Nordisk Idræts udveksling 2015), hvor man kan følge med. Det er et godt program, der er sat sammen. Om det bliver ishockey næste år i Stavanger er vi usikre på endnu.
Fordelingsudvalget: Gruppen har afsluttet arbejdet. Der har været lidt tvister, men udvalget har hele vejen igennem fastholdt afgørelserne. Udvalget er blevet briefet godt man er tilfredse med samarbejdet med forvaltningen.
SSP: Igen er et møde blevet aflyst. Vi ved ikke, hvad der sker.
Ribe by Night: Arrangementet regnede væk. 3 foreninger havde meldt, at de kom, men pga. regn var der flere afbud. Da det var sidste gang vi var med skal formuen gøres op.

Ad.6.
VG har lavet udkast til en henvendelse til Kultur & Fritidsudvalget og Økonomiudvalget. Henvendelsen stiles til medlemmerne af de 2 udvalg. Vores ærinde er at sørge for de ting vi tror på er i spil, som er til størst gene for idrætten, ikke går ubemærket hen. Det skal ikke være sådan, at man ikke troede det gjorde noget. Enighed om, at det er klar til afgang. Skrivet sendes også til idrætsrådets medlemmer.