Referat fra bestyrelsesmøde

Gørding Idræts- og Kulturcenter
11. juni 2013
17.30 – 20.00
Referat af bestyrelsesmøde i Esbjerg Idrætsråd (EIR)

Sted: Gørding Idræts- og Kulturcenter
Dato: 11. juni 2013
Tidspunkt: 17.30 – 20.00

Deltagere: Annemette Knudsen Andersen (AKA), Kim Bo Skøtt (KBS), Knud Aage Bech (KAB), Brigitta Christensen (BC), Villy Grøn (VG), Villy Petersen (VP), Jan Hansen (JH), Claus Jensen (CJ), Palle G. Kristensen (PGK), Helle Rohde (HR), Marianne Stokbæk (MS),

Fraværende med afbud: Birthe Paarup Andersen (BPA), Helle Sørensen (HS), Otto Pedersen (OP), Jens Nielsen (JN), Kim Nikolajsen (KN)

Referent: Mai Hansen

Dagsorden:
1. Rundvisning i Træningscenteret
2. Godkendelse af referat fra mødet d. d. 08.04.13
3. Forretningsudvalget informerer
4. Status fra udvalg og arbejdsgrupper
5. Eventuelt

Referat:
Ad.1.
Spændende rundvisning.

Ad.2.
Godkendt.

Ad.3.
Ikke så meget at berette. Det sidste møde blev afholdt umiddelbart op til mødet med Kultur og Fritidsudvalget og her blev strategien for mødet gennemgået.

Ad.4.
Fordelingsgruppen
Fordelingen har kørt godt og er landet sikkert. Der har været totalt set 21 reaktioner på fordelingen hvoraf 2 var deciderede klager. Der har været afholdt forsoningsmøde ml. HIF og SGI som forløb godt og i en god tone. Det er godt at holde fast i at få uenige parter til at mødes og finde frem til en fælles løsning. Svend Kviesgård var fremme med et forslag om, at gruppen kun skulle mødes hvert andet år. KBS gav dog udtryk for, at vi gerne ville fastholde et årligt møde, da man ellers mister følingen med arbejdet. Forvaltningen roses for et godt forarbejde, hvor der har været fokus på at kigge på tværs af kommunens og SEPEs haller.
Ribe by Night
Forløb godt i godt vejr. Der var en del bøvl med tilbagemeldinger fra klubber, mange reagerer først når de bliver ringet op.
Kunststofbaner
Ribe Boldklub er i gang med at samle penge ind til en bane og har pt. 7-800.000 kr. Man håber, at Esbjerg Kommune giver grønt lys anlæg på kommunal jord, når der er indsamlet penge nok. Det er vigtigt, at få lavet klare aftaler om råderet over baner anlagt på kommunal jord forud for etablering.
Kommunen har generelt en positiv tilgang til kunststofbaner, men har ingen penge at bidrage med. Vi opfordrer til, at Esbjerg Kommune kigger på, hvor det vil være fornuftigt at placere fremtidige kunstgræsbaner, så flest muligt får gavn af banerne. Kultur og Fritid har drøftet kunstgræsbaner på budgetseminar. Græsbaner – ny træner synes ikke vores baner er gode. Vores baner er ringe iflg. PK. SEPEs baner er ikke alle steder bedre end de øvrige kommunale baner.I
drætsnatten
Bliver til afholdt. Der skal være møde i næste uge. Ligner lidt status quo som sidste år omkring opmærksomheden. Vi bakker op så længe foreningerne bakker op.
Idrætsudveksling
Der har været afholdt informationsmøde, hvor alle deltagere var repræsenteret. Det virker som en god gruppe, der er klar til at tage af sted. AKA har skaffet t-shirts til deltagerne ved Esbjerg Kommune og forsøger også at få til de voksne.
Sport2Go
Der er officielt opstartsmøde i morgen d. 12. juni for foreninger.
SSP
Det sidste møde blev aflyst pga. for mange afbud. Næste møde afholdes torsdag d. 13. juni. Idræt for udsatte børn er fortsat en succes og Aktiv Fritid håber på en ekstra bevilling. Foreningerne er en bærende del af projektet.

Ad.5.
Der skal gang i planlægningen af mødet for foreningerne i oktober måned med politikere. Arbejdet med at kontakte politikerne skal i gang umiddelbart efter sommerferien.  VG sender mail ud efter deltagere til lille arbejdsgruppe efter sommerferien.
Esbjerg Kommune holder informationsmøder omkring lokaletilskudsregler. 13., 17. og 20. juni i hhv. Ribe, Bramming og Esbjerg. Vi er som paraplyorganisation ikke inviteret, men MH sender mail rundt. MH sender ud med referatet.
Brigitta er blevet kontakte ang. en foreningsguide. Er lidt uklar på hvad det er. BC og VG kigger på, hvad det er.