Referat fra bestyrelsesmøde

Bramming Kultur & Fritidscenter
12. november
17.30 – 19.30
Referat af bestyrelsesmøde i Esbjerg Idrætsråd (EIR)

Sted: Bramming Kultur- & Fritidscenter
Dato: 12. november 2014
Tidspunkt: 17.30 – 19.30

Deltagere: Knud Aage Bech (KAB), Brigitta Christensen (BC), Villy Grøn (VG), Jens Nielsen (JN), Birthe Paarup Andersen (BPA), Villy Petersen (VP), Jan Hansen (JH), Claus Jensen (CJ), Helle Rohde (HR), Marianne Stokbæk (MS)

Fraværende: Annemette Knudsen Andersen (AKA), Kim Bo Skøtt (KBS), Ole Hagensen (OH), Otto Pedersen (OP), Palle G. Kristensen (PGK), Kim Nikolajsen (KN),

Referent: Mai Hansen

Dagsorden:

1.      Godkendelse af referat fra mødet d. 23. september 2014

2.      Idrætsnat/Foreningernes Dag

3.      Procedure vedr. indstilling af idrætspriser (afstemning)

4.      Nyt fra udvalg

5.      Eventuelt
Referat:

Ad.1.       Godkendt.

Ad.2.       Punktet er en udløber af sidste møde. Det har været drøftet med Forvaltningen og  Kultur & Fritidsudvalget, om det kunne være fornuftigt at tage de gode ting fra Idrætsnatten og overføre til Foreningernes Dag, som afholdes 1. lørdag i september. Den politiske side så positivt på det. Det har været ressourcekrævende (manpower og økonomi) at afholde løb v. Idrætsnatten, så det bør man finde et alternativ til.
BPA vil gerne være med til at arbejde for et nyt koncept, OP er vi i tvivl om. Tidligere har BC selv stået for planlægningen af Foreningernes Dag, men måske skal der være et par mere med i planlægningen, men ellers er det på dagen, der er brug for manpower.
BC fortalte om sine tanker omkring arrangementet. Har ikke regnet på økonomien.
Måske omkring 100.000 kr. Måske er det muligt med betalende sponsorer.
Der er ikke stemning for at slå det sammen med Kulturnatten.
Ud over EIR og Esbjerg City bør Esbjerg Kommune være med til den administrative del. Vi bør gå efter at få 50.000 kr. fra Esbjerg Kommune. På den lange bane kan vi ikke skyde en masse penge i det selv. Jerne IF har sidste år tilbudt deres hjælp til at trække et læs til Foreningernes Dag.
En arbejdsgruppen kunne bestå af én fra forvaltningen, én fra JIF og os (BP
A, BC og evt. OP).
Vi vil gerne have Musikhuset med. Vi skal forsøge at få Esbjerg Kommune til at booke det.

Ad.3       KAB ønsker fast afstemningsprocedure for indstillingen af lederpriser. Ønsker skriftlig afstemning når de 3 indstillede er fundet.
Vi forbeholder os ret til at vælge en der ikke er indstillet, hvis der ikke er gode emner nok.
MH sender emner rundt efterhånden som de kommer ind.
Vi fastholder, at vi i fællesskab udvælger 3 emner, hvorefter vi snakker os til rette/evt. skriftlig afstemning til hvem, der skal have prisen.
Datoen for ungdomsidrætsfesten er d.16. januar 2015 og Idrætsfesten er d. 27. februar 2015. Begge fester afholdes i Musikhuset Esbjerg.

Ad.4        Facebook: Siden er nu oprettet. BC nævner, at ingen fra bestyrelsen er kommet med inputs til siden. MH skriver rundt til medlemsforeningerne om, at vi er i luften. Ting af almen interesse kan lægges op af klubberne. Der skal sættes et link på hjemmesiden til at kunne ”like” os på Facebook. MH undersøger hvordan. Forslag om forskellige konkurrencer for at få flere ”likes”.
Inputs til siden: SIF Gymnastiks jubilæum og indvielse af bane i Guldager. Lancering af den nye foreningernes dag sættes på – BC skriver noget.
Nordisk Idræt: EfB Pigeafdelingen har sagt ja til at deltage. Det bevilgede beløb fra Esbjerg Kommune dækker ikke det forventede budget. VG har mail fra Esbjerg Kommune, hvor det bekræftes, at det er deres arrangement.
Ribe by Night 2015: Det første møde er afholdt. Det bærer meget præg af, at det er Handelsstandsforeningen, der styrer. Datoen er d. 29. maj, umiddelbart efter Tulipanfesten. Vi har sagt ja i år, men meldes ud, at vi stopper efter i år, hvis det ikke bliver anderledes. Der er meget ringe opbakning fra foreningslivet.
Baneudvalgsmøde i Darum: Der var meget få foreninger repræsenteret. Forvaltning og politikere deltog. Det bedste møde, der har været afholdt længe.
Banemøde: JN har været til møde m. Vej & Park.
Arrangement m. Michael Andersen, direktør i Team Danmark var et rigtigt godt arrangemnet..
FU: Holder møde mandag formiddag d. 17. nov..
DIF har inviteret til konference – ønsker man at være med betaler vi udgiften til deltagelse.
VG orienterede om, hvad der er på vej til byen af arrangementer (ud over Tall Ships Race i 2018):
Høringssvar: Vi har fået sag til udtalelse om  fast pris for egne klublokaler. Det giver god mening, at man ikke skal tælle timer. Vi er fortsat meget imod, at man skal opkræve gebyrer for de lokaler, som i høj grad støtter det sociale liv og får foreningerne til at fungere. Der kan godt differentieres mellem børn/ungeforeninger og rene voksenforeninger. Det undrer os, at der er foreninger, der ikke er med, som har egne lokaler (bl.a. skytteforeningerne). BPA laver forslag til svar og rundsender.

Ad.5.             Intet.