Referat fra bestyrelsesmøde

13. april 2016
Referat af bestyrelsesmøde i Esbjerg Idrætsråd (EIR)

Deltagere: Otto Pedersen (OP), Svend Petermann (SP), Helle Rohde (HRP),Finn Larsen (FL), Kim Bo Skøtt (KBS), Villy Grøn (VG), Villy Petersen (VP), Claus Jensen (CJ),Palle G. Kristensen (PGK), Marianne Stokbæk (MS), Birthe Paarup Andersen (BPA),Teddy Barrett (TB)

Fraværende: Kim Nikolajsen (KN), Brigitta Christensen (BC), Jan Hansen (JH), Jens Nielsen (JN)

Referent: Kim Bo Skøtt

Dagsorden
1) Velkommen til Teddy Barrett
2) Godkendelse af referat fra mødet d. 4. februar 2016
3) Konstituering af bestyrelsen
a. SSP – Samarbejde: HRP og JH
b. Eliteidrætssamrådet: VG og KN
c. Nordisk Idrætsudveksling: VG, MS og JH
d. SEPEs bestyrelse: VG og PGK
e. Forretningsudvalg – FU: VG, HRP, BPA, KN og SP
f. Fordelingsgruppen: BC, KBS, HRP
g. Fodboldbaneudvalg: JN, VP og CJ
h. Idrætsliv i bybilledet: BC
i. Aktiv Fritid: HRP
j. Hjemmeside/Facebook: BC
k. Skolereform: HRP og BPA
l. Fonde: PGK og HERP
4) Evaluering af repræsentantskabsmøde
5) Opfølgning på møde med Kultur & Fritidsudvalget
6) Forretningsudvalget orienterer
7) Nyt fra udvalg
8) Eventuelt

Referat

Ad 1
VG bød TB velkommen som nyvalgt bestyrelsesmedlem

Ad 2
Godkendt

Ad 3
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand: VG (valgt af repræsentantskabet)
Næstformand: BPA
Kasser: HRP
Udvalg
SSP – Samarbejde: HRP og JH
Eliteidrætssamrådet: VG og KN
Nordisk Idrætsudveksling: VG, MS og JH
SEPEs bestyrelse: VG og PGK
Forretningsudvalg – FU: VG, HRP, BPA, KN og TB
Fordelingsgruppen: BC, KBS, HRP
Fodboldbaneudvalg: JN, VP og CJ
Idrætsliv i bybilledet: BC
Aktiv Fritid: HRP
Hjemmeside/Facebook: BC
Skolereform: HRP og BPA
Fonde: PGK og BC

Ad 4
Godt møde med konkrete input fra foreningerne om aktuelle emner. Fremmødet var bedre end sidste år, dog ringe repræsentation fra Ribeområdet. Jonas Dahls indlæg var godt. Rigtigt at vi flyttede tilbage til Den Røde Okse.
TB: Det kan være en ide at vi holder møde i Ribe for foreningerne, så vi er mere nærværende. Umiddelbart er Ribe foreningerne godt repræsenteret, når vi inviterer til andre møder i Esbjerg.
CJ: Vores invitation skal evt. peppes op, men årsag til manglende fremmøde er nok mere hård prioritering i en travl hverdag og at foreningernes bestyrelser ofte ikke er fuldtallige

Ad 5
Indledningsvis blev EIRs forberedelse til mødet diskuteret.
Det var ikke muligt at afholde bestyrelsesmøde inden mødet med K&F og derfor fastlagde FU EIRs holdning til de stillede dagsordenpunkter, sådan må det være.
VP så gerne dagsordenen for mødet med K&F var rundsendt bestyrelsen for kommentar og input inden mødet blev holdt.
HRP henviste til at der blev efterspurgt emner på det bestyrelsesmødet 4. februar 2016, der kom ingen inputs hverken under eller efter mødet.
CJ ville gerne have haft mulighed for at fremkomme med sin holdning omkring ”værdi for pengene” i relation til gebyrdiskussionen, så han havde haft mulighed for at give en mere nuanceret argumentation omkring de selvejende haller
Mødet med K&F var et af de bedre med en god og reel diskussion. K&F var tydeligt påvirket af de emner, som blev diskuteret på repræsentantskabsmødet.
VG gav en redegørelse og henviser generelt til referatet fra mødet, der rundsendes af Mai Hansen.
Særskilte blev EIRs overraskelse i fordelingsgruppen over at SEPE havde forhåndsreserveret fire timer i Veldtofte med henvisning til den nye driftsaftale. Holdningen fra mødet er, at foreningerne ikke skal vige pladsen, hvis de har behov for timerne. Den holdning bakkes også op af bestyrelsen i SEPE.
Ligeledes blev gebyrordningen debatteret, og der arbejdes videre med at nå en fælles forståelse.

Ad 6
HRP gennemgik en række udestående kontingent betalinger. Der rettes henvendelse til de foreningerne, hvor et bestyrelsesmedlem har kontakt. Besked til HRP.

Ad 7
 SSP/HRP – Informative møder – ikke væsentligt nyt. Et møde i kvartalet
 Eliteidrætssamrådet/VG – intet nyt. Næste møde i maj
 Nordisk Idrætsudveksling/MS – der er styr på planlægningen. God deltagelse fra politikkerne. Turen går til Stavanger med ishockey.
 SEPEs bestyrelse/PGK – Ishockeys ringe faciliteter er til debat. Kommer som en sag fra Energy. Cafeteria – forpagtningsafgift: KN og GI’s brugerformand går i dialog med SGI omkring den konkrete sag. Generelt er cafeteriadriften en økonomisk belastning for SEPE.
 Fordelingsgruppen – Godt forløb ved hovedfordelingen, men må imødese klager, der behandles iht fastlagt procedure og tidsramme
 Fodboldbaner – møde i Bramming hvor der var stor ros til Vej og Park. Kommunen har anskaffet en GPS styret kridtmaskine til først opkridtning. Måske den kan tilbydes som ydelse for foreningerne mod betaling.
 Idrætsliv i bybilledet – intet nyt
 Aktiv fritid/HRP – god aktivitet
 Hjemmeside – husk referater samt opdatering af bestyrelsen. Overvej om billederne skal opdateres
 Skolereform – BPA og HRP er indkaldt til møde i deres respektive styregruppemøder. Bl.a. angående dagtilbud som link til foreningerne og idrætsstrategien. VG i arbejdsgruppe med Mads Stendorf og Niels Bækgård om hvordan man øger søgningen til foreningerne (møde i maj).
 Fonde/PGK – Ingen søgning i flere år. Vi kan ophæve begge fonde uden problemer, da de begge har en beholdning på under kr. 250.000. BC og PGK har udarbejdet forslag, hvor de resterende fondsmidler overføres til en ny EIR pris, som vi årligt kan uddele til en forening, vi ønsker at påskønne ud fra nærmere fastsatte kriterier. Alternativt at forhøje beløbet til Årets Idrætsleder, igangsætte tiltag omkring uddannelse/foreningskurser, EIR egne tiltag/konferencer el.lign. Forslag uddelt og sættes på dagsordenen på næste møde

Ad 8
VP: Frivilligbørs – deltog i opstartsmøde. Stor succes for de, der deltog. Ikke stort fremmøde fra vores foreninger. Vi ser det ikke som en kerneaktivitet for EIR, men holder os orienteret og deltager i det omfang, det kan være til gavn for vores foreninger
MS: Er der nyt i sagen om, at SEPE tilbyder langt højere priser for brug af svømmefaciliteter i Bramminge sammenholdt med i Esbjerg? VG/PGK: Der er fundet en pragmatisk løsning på den aktuelle sag og hvor dialogen viste, at der var misforståelser omkring forudsætningerne for den pris, der var givet i Bramming.

Referent på næste møde: HRP