Referat fra bestyrelsesmøde

Idrættens Hus, Gl. Vardevej 62
D. 14. september 2015
17.15-18.45
Referat af bestyrelsesmøde i Esbjerg Idrætsråd (EIR)

Sted: Idrættens Hus
Dato: 14. september 2015
Tidspunkt: 17.15-18.45

Deltagere:  Annemette Knudsen Andersen (AKA), Kim Bo Skøtt (KBS), Brigitta Christensen (BC), Villy Grøn (VG), Jens Nielsen (JN), Birthe Paarup Andersen (BPA), Otto Pedersen (OP), Villy Petersen (VP), Jan Hansen (JH), Claus Jensen (CJ), Palle G. Kristensen (PGK), Helle Rohde (HR), Marianne Stokbæk (MS), Svend Petermann (SP), Finn Larsen (FL)

Fraværende med afbud: Kim Nikolajsen (KN),

Referent: Mai Hansen

Dagsorden:

1.      Godkendelse af referat fra mødet d. 10. juni

2.      Forretningsudvalget orienterer

3.      Idrætsstrategien

4.      Skolemøde d. 20. oktober

5.      Møde med Kultur & Fritid d. 22. september

6.      Nyt fra udvalg

7.      Eventuelt
Referat:

Ad.1.    

Godkendt.

Ad.2.      

Mødet i dag har været på dagsordenen og så har man deltaget i møder omkring Idrætsstrategien.

Ad.3.      

SP, BPA, HR, BC og VG orienterede om de møder omkring Idrætsstrategien, som de hver især har deltaget i omkring kommunal service, skolesamarbejde og selvorganiseret idræt. Det har været nogle spændende møder med en god debat.
Der bliver nu samlet op på møderne, hvorefter der den 8. oktober er afholdes et fælles afsluttende møde. VG forslår dog, at dette møde aflyses, da datoen ligger dagen efter budgetvedtagelsen med store besparelser på idrætsområdet.

Besparelserne blev vendt. Vi har været på forkant med besparelserne med vores skrivelse efter sidste møde. VG har opfordret til at det skulle gå hårdere ud over de voksne frem for børnene.
Eliten rammes også meget hårdt. Eliteidrætsrådet har udtalt sig. Fint med de klubudtalelser, der har været. Pressedækningen har været god.

Ad.4.      

Skolechefen og hans folk vil meget gerne holde møde med foreningerne. Det tegner fornuftigt at kunne mødes med skolerne og komme i gang med et samarbejde.
Dejligt at vi nu er nået dertil,  hvor vi gerne vil hen. De 7 fritidsledere inviteres også med til mødet. Invitationen til skoleledere m.fl. sendes ud via skolechef Henrik Schou.

Ad.5.       De dårlige vilkår for de frivillige er stadig et tema. Det at finde formænd i mange, især større klubber er meget svært. Der er for mange regler for foreningsbestyrelser som gør, at man ofte er nødt til at hyre bistand til bl.a. at styre økonomien. Kan give en god snak.
Kommunen vil gerne snakke om Facilitetsanalyse, som Idan er med til at lave og som 60 kommuner har sagt ja til at deltage i.
VG fremlagde et skema over idrættens modpoler – Institution, forening og forretning samt en SWOT-analyse for foreninger.
Skemaet kan danne grundlag for en diskussion med udvalget.
VP efterlyser et pointsystem for det frivillige foreningsliv, der kunne føres over i uddannelsessystemet. Kunne Esbjerg være foregangsmand? BC foreslår, at der kunne laves kurser omkring nogle af emnerne for foreningerne.
Diskussionen tages med til udvalget.

Ad.6.      

BC:
Foreningernes dag løb af stablen d. 5. sept. 60 foreninger deltog og det at Idrætsnatten ikke længere arrangeres har givet flere deltagere.
PAK:
Sport & Event Park Esbjerg forbereder sig på at blive ramt af besparelser. Svømmestadion Danmark har haft fine besøgstal hen over sommerferien. Godt med 2 udvalgsformænd i bestyrelsen – det giver en vis tyngde.
KBS:
Der er kommet nye retningslinjer for fordelingsgruppen – fordeling af kunstgræstider er skrevet ind.
CJ:
Der er ingen tal på, hvor meget kunstgræsbanerne bruges. De har været i brug i for kort tid til, at man kan lave en konstruktiv evaluering. Klubberne tilkendegiver, at det er besværligt, at der skal kigges i 2 systemer for at booke baner (Sport & Event Park Esbjerg og Esbjerg Kommune).
I Ribe har boldklubben sat sig på de gode tider og de er låst i 5 år som en del af aftalen om medfinansiering. Det giver dårlige tider/muligheder for andre klubber. Fint at vi har haft BC og CJ med hele vejen, det giver god kontinuitet. Priser for lån af banerne fastholdes ud fra sidste års priser indtil videre.
Kommunemødes omkring boldbaner afholdes d. 22. september i Darum og ser ud til at have et spændende program.
JN:
Nordisk Idrætsudveksling blev afholdt i Jyväskylä. Det var et fint arrangement. Det var pigefodbold der var programmet og pigerne fra EfB blev nr. 3. Næste år er der ishockey på programmet og der må stilles med maks. 15 spillere. Til næste år skal vi være obs på forsikring på deltagerne. 6 kufferter var forsinket i år og det gav lidt udfordringer. Der skal evt. laves en kollektiv forsikring. Byrådsmedlemmerne er dækket af Kommunens forsikring.
JH:
Har været til SSP-møde efter flere aflyste møder.
Ribe by Night har holdt afslutningsmøde.  Det indestående skal iflg. vedtægterne deles ml. Esbjerg Idrætsråd og Ribe Handelsstandsforening. Der er ca. 6.000 kr. til hver. Handelsstandsforeningen vil gerne køre videre selv og vil gerne inddrage foreningerne. De spørger derfor om de kan få lov at beholde pengene som startkapital. Det er ok hvis det kommer vores medlemsklubber til gode.
HRP:
På føromtalte SSP-møde blev der fortalt om foreningen Ventilen (ven til en).
Vedr. fordelingsudvalget så er der 2 klubber der ”spøger”, men udvalget har fastholdt deres fordeling og bedt klubberne selv finde en løsning. Dette bliver fulgt nøje.
VG:
Vedr. budgetforhandlingerne, så er en reduktion af administrationstilskuddet til EIR på dagsordenen. Vedr. besparelserne på eliteidrætten skulle det være en misforståelse, at man ikke kan overholde Team Danmark-aftalen.

Ad.7.      

SP spørger til befordringstilskud til møder. VG forklarede, at der ikke gives kørepenge til almindelige bestyrelsesmøder, men er man med i udvalg eller deltager man i arrangementer på vegne af Esbjerg Idrætsråd kan der udbetales kørepenge.