Referat fra bestyrelsesmøde

Esbjerg Rådhus
23. september 2014
17.00-18.30
Referat af bestyrelsesmøde i Esbjerg Idrætsråd

Sted: Esbjerg Rådhus
Dato: 23. september 2014
Tidspunkt: 17.00-18.30

Deltagere: Annemette Knudsen Andersen (AKA), Kim Bo Skøtt (KBS), Knud Aage Bech (KAB), Brigitta Christensen (BC), Villy Grøn (VG), Jens Nielsen (JN), Birthe Paarup Andersen (BPA), Otto Pedersen (OP), Villy Petersen (VP), Claus Jensen (CJ), Helle Rohde (HR),

Fraværende med afbud: Ole Hagensen (OH), Jan Hansen (JH), Palle G. Kristensen (PGK), Marianne Stokbæk (MS), Kim Nikolajsen (KN)

Referent: Mai Hansen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 10. juni
2. Evaluering af mødet med K&F Udvalget
3. Forretningsudvalget orienterer
4. Nyt fra udvalg
5. EIRs indsatsområder i det kommende år
6. Eventuelt

Referat:

Ad.1. Opkrævningen af gebyrer er stadig ikke i system, hvilket er frustrerende for foreningerne. Oplyst at opkrævningerne skulle være på vej ud. Fremadrettet er det meningen at de udsendes kvartalsvis. Vedr. oprettelse af Facebookside, så skal alle melde vigtige datoer ind til BC, som vil lave en kalender, som der kan laves opslag efter. MH udsender mail til alle. Referatet blev godkendt.

Ad.2. Idrætslivet går fri af besparelser i forbindelse med budgetforliget denne gang, men vi fik ikke en nulstilling af gebyrordningen. Der arbejdes på et fast gebyr til foreninger med egne lokaler, som de er enebruger af. Dette skal træde i stedet for, at foreningerne skal booke deres egne lokaler. Esbjerg er ikke førende i forhold til, hvor meget der bruges på idræt. Snak rundt om bordet om forholdene for idrætten kommunerne imellem og før/efter kommunesammenlægningen. Der er udfordringer mht. økonomien for/i kunstgræsbanerne. Hvem skal betale såfremt de ikke lejes ud (manglende indtægter til driften). Mads Stendorf præsenterede udviklingsinitiativer. Ligger fokus det rigtige sted? Man burde måske følge op på den idrætspolitik der er lavet frem for at lave en ny. Forretningsudvalget (FU) havde lavet dagsordenen til mødet. VG vil gerne vide, om det er den rigtige måde at gøre det på. Skal FU selv tage mødet? Flere vil være kede af ikke at kunne deltage i mødet. At det er givtigt for dem at møde udvalget. Det er en god kombi at lægge bestyrelsesmødet i forlængelse. Det er vigtigt med en form, hvor det bliver andet en orientering fra formand til formand. I dag var et af de bedre møder. Konklusion: FU fortsætter med at sende punkter ind, der er lidt godt i og de der kan deltager i mødet.

Ad.3. FU forberedte mødet m. K&F udvalget og drøftede pkt. 5 på dagsordenen.

Ad.4.
HR: Projekt Aktiv Fritid er ikke længere et projekt med en fast del af budgettet. Dejligt med det store arbejde der gøres. SSP – natteravnene fungerer godt mange steder. Blue Action kommer til at køre 4 mandage i 2015. Der er ansat 4 områderådgivere. De har ingen myndighed, men er personer man kan henvende sig til for at snakke.
OP: Idrætsnatten – fint hvis vi kan finde ud af at få det op at stå til næste år igen. Vil gerne være med. BPA og BC tager initiativ til et møde.
JN: Nordisk Idrætsudveksling – Gik godt. Breinholtgård og Esbjerg Golfklubber var med i planlægningen. Alle har været meget hjælpsomme og velvillige til at imødekomme ønsker. Stavanger vandt matchene samlet, Esbjerg blev nr. 2, Jyväskylä blev nr. 3 og Eskilstuna blev nr. 4. Næste år er Jyväskylä vært og idrætsgrenen er pigefodbold. VG informerede om at han har talt m. Arne fra Stavanger Idrætsråd om, hvordan vi får svenskerne mere involveret. De sender ingen politikere. VG og Arne retter henvendelse til dem om at stille lidt flere konferencedeltagere. Politikerne fra Esbjerg giver udtryk for, at det giver dem meget at deltage.
CJ: Der er boldbanemøde i Darum i aften (23/9) kl. 19.00. Vi bør overfor klubberne markedsføre vores arbejde på området. Der bør ikke kun holdes møder med Vej & Park når der er problemer.
VG: Eliteidrætsrådet – det knirker lidt i udvalget omkring mødeformen. Der er møde i næste uge. SEPE – Der er givet bevillinger i forbindelse med budgettet til at sikre Svømmestadion Danmark. Der er også givet tilskud til nyt tidtagningsudstyr – har været et sammenskudsgilde m. bl.a. svømmeklubben.

Ad.5. FU lægger op til at: – det er vigtigt, at vi stadig gør opmærksom på, at vi stadig ikke er tilfredse med gebyrordningen – det er vigtigt med fokus på, at både elite og bredde har gode vilkår – vi arbejder på en dialog med skolerne. Vi går måske efter at involvere skolebestyrelserne. Vi vil gerne i gang. HR og VG forsøger at få et møde i stand med Diana Mose. – uddelegering af høringssvar fortsætter. Det har fungeret godt og sender et godt signal om, at det er hele rådet der er involveret.

Ad.6. Mødet d. 28. oktober, som var planlagt til at være et møde for klubberne aflyses. Vi går i stedet efter at holde noget i starten af det nye år om folkeskolereformen. Repræsentantskabsmødet lægges ikke så det falder sammen med KLs kommunal politiske topmøde (d. 12+13. marts).