Referat fra bestyrelsesmøde

Den 26. april 2017
Kl. 17.30 – 20.00
Referat af bestyrelsesmøde i Esbjerg Idrætsråd (EIR)

Deltagere: Villy Grøn (VG), Birthe Paarup Andersen (BPA), Helle Rohde (HR), Kim Nikolajsen (KN), Kim Bo Skøtt (KBS), Brigitta Christensen (BC), Jens Nielsen (JN), Claus Jensen (CJ), Tommy Kristoffersen (TK), Bent Schmidt (BS), Hanne Holden (HH)

Fraværende med afbud: Palle G. Kristensen (PGK), Svend Petermann (SP), Teddy Barrett (TB), Henrik Mortensen (HM), Jan Hansen (JH),

Referent: Jens Nielsen

Dagsorden:

1.      Godkendelse af referat fra mødet d. 30. januar 2017

2.      Velkommen til nye medlemmer/præsentation af EIR

3.      Konstituering af bestyrelsen og udvalg

4.      Evaluering af repræsentantskabsmødet

5.      Drøftelse af idrætsstrategi KV 2017

6.      Opfølgning på møde med Kultur & Fritidsudvalget

7.      Forretningsudvalget

8.      Nyt fra udvalg

9.      Eventuelt
Referat:

Ad.1.       Godkendt.

Ad.2.       VG bød de nyvalgte velkommen og fortalte lidt om arbejdsgangen i bestyrelsen. Derefter præsenterede alle sig selv.

Ad.3.       a) SSP-samarbejde – HH og JH
b) Eliteidrætssamrådet –  udgår
c) Nordisk Idrætsudveksling – VG, JH og JN
d) SEPEs bestyrelse – VG og PK
e) FU – VG, HRP, BPA, KN og TB
f) Fordelingsudvalg – BC, KBS og HRP
g) Fodboldbaneudvalg – JN, og CJ
h) Idrætsliv i bybilledet – nedlagt
i) Aktiv Fritid – nedlagt
j) Hjemmeside/Facebook – vendes på næste FU møde
k) Samarbejde med skole og dag tilbud  – HRP og BPA   ( nyt navn til udvalget)
l) Fonde – PGK og HRP
m) Politisk udvalg – KBS, TB,BPA og HRP

Ad.4.       Mødet gik godt, især rigtig god beretning af VG.  Næste år skal vi have et større lokale, samt aftale dato med politikerne, så de kan deltage i mødet.   Godt indlæg af Sune Agerschou, Ribe Esbjerg HH.

Ad.5.       Det politiske udvalg havde lavet et oplæg til bestyrelsesmødet (se bilag) .  Vi havde derefter en lang drøftelse af oplægget, samt andre ting vedr. den kommende valgkamp.  Vi blev enige om, at EIR primært kun skulle sætte en dagsordning i valgkampen, nemlig gebyrordningen, samt at når EIR udtalte sig skulle vi primært brugte Danmarks Idrætsforbunds tal, mens de lokaleforeninger skulle bruge deres egne tal fra deres egen klubber.        Vi blev ligeledes enige om, at udvalget skulle fortsætte med deres arbejde; og at de som det næste skulle kontakte Lasse ( DIF) og Lars Lundgaard, få afholdt et strategi møde med dem og FU, hvorefter udvalget gerne skal have en færdig strategi plan færdig til næste bestyrelsesmøde i juni.   Planen er at EIR afholder et stort idræts valgmøde i efteråret.

Ad.6.       Referat fra mødet med Kultur og Fritidsudvalget er udsendt tidligere.   Et godt møde set fra EIRs side.                                                                          Der har ligeledes været afholdt møde med forvaltningen ( TB,HPR og BPA)  EIR skal fremsende et oplæg ang, udviklingskonsulent, desuden drøftede man budget, hvor EIR understregede at man ikke har godkendt gebyrordningen.

Ad. 7       Har ændret arbejdsgangen, aflaste VG, fungerer allerede godt.

Ad. 8       Fordelingsudvalget:  arbejdet i år er fugeret bedre end det plejer, der var nogle problemer med nogle SEPE timer, men har fundet en løsning på i år.  I fremtiden skal dette også løses, hvilket man forventer sker.   Stor ros til udvalget for deres arbejde.                                                                    Boldbaner:  været afholdt det årlige opkridter møde med klubberne; gik hurtig, virker som om tingene bare kører fornuftig.   Efter mødet hørte JN, at en klub havde lidt problemer omkring aftaler med lysanlæg på et af de små multibaner, hvem der havde ansvaret for hvad ( klubben havde kun lavet en mundtlig aftale, som ikke var skrevet ned).  Klubben skal selv løse dette problem via deres skolebestyrelse. JN fik til opgave sammen med forvaltningen at finde ud af følgende; hvilke krav er der til sikkerhedseftersyn til de ”små” anlæg, hvem har ansvaret.                                                                        Nordisk Idrætsudveksling; Hans Erik Møller tager også med til Eskilstuna, så 4 politiker tager med, rigtig flot.                                                                Skoleudvalget: Oprettet et udvalg for flygtningebørn.

Ad.9.       VG har fået en henvendelse fra skøjteklubben, at de vil få problemer når den ene skøjtehal skal midlertidig lukkes, VG og Niels Bækgård tager et møde med dem. VG deltager i receptionen hos Esbjerg Bordtennisklub d. 6/5.