Referat fra bestyrelsesmøde

Idrættens Hus
Den 28. april 2014
17.30-19.00
Referat af bestyrelsesmøde i Esbjerg Idrætsråd

Sted: Idrættens Hus, Gl. Vardevej 62, 6700 Esbjerg
Dato: 28. april 2014
Tidspunkt: Kl. 17.30

Deltagere: Brigitta Christensen (BC), Villy Grøn (VG), Jens Nielsen (JN), Birthe Paarup Andersen (BPA), Ole Hagensen (OH), Villy Petersen (VP), Jan Hansen (JH), Claus Jensen (CJ), Helle Rohde (HR), Marianne Stokbæk (MS),

Fraværende med afbud: Annemette Knudsen Andersen (AKA), Kim Bo Skøtt (KBS), Knud Aage Bech (KAB), Otto Pedersen (OP), Palle G. Kristensen (PGK), Kim Nikolajsen (KN)

Referent: Mai Hansen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 29.01.14 samt præsentationsrunde
2. Forretningsudvalget orienterer
3. Opfølgning på møde m. K&F udvalget
4. Initiativ om folkeskolereform
5. Nyt fra udvalg
6. Hjemmeside/facebook
7. Evt.

Referat:

Ad.1. OH blev budt velkommen og præsenterede sig selv. De øvrige præsenterede herefter kort sig selv. VG fortalte lidt om antallet og karakteren af møderne i løbet af året. Intet til referatet.

Ad.2. FU har holdt 2 møder siden sidste ordinære bestyrelsesmøde. Vi har drøftet, at vi gerne vil kigge på områder, der kan markere os tydeligere frem over. Vi vil sætte initiativer i gang og samtidigt formidle det til offentligheden.

Ad.3. Der var god stemning og en åbenhed fra udvalgets side. De er interesserede i at samarbejde med os. De var med på idéen om, at vi vil gøre noget i forhold til skolereformen. De vil gerne inddrage os, så vi får tingene lidt tidligere til høring end det ofte har været tilfældet. Det lader til, at de har fornemmet problematikken for klubberne med gebyrordningen. Det store fremmøde på efterårets medlemsmøde har gjort indtryk. De vil gerne have os med i et samarbejde i forhold til tilflyttere til byen (udlændige) – det har vi sagt, at vi gerne vil.

Ad.4. Vi vil gerne sætte noget i gang for foreningerne i forhold til orientering/debat om folkeskolereformen. Foreningerne forsøger at være på forkant med skolereformen, men hører ikke fra skolerne. Vi kan evt. forsøge at lave en strategi sammen med skolechefen for at være på forkant. Vi kan evt. få en til at komme udefra og sige noget på et temamøde og også involvere pressen. En arbejdsgruppen bestående af HR og MS blev nedsat og der arbejdes henimod at få en debataften op at stå med 2-3 indlæg fra skolechefen, en udefra og evt. en praktiker med ideer. Det vil være optimalt, at den kom på programmet før sommerferien, men det er vigtigt, at det bliver når kapaciteterne kan.

Ad.5. Ribe by Night er d. 31/5. Det er som altid en svær kamp at få klubberne med. I år er der sørøvertema. Mek Pek kommer bl.a. og underholder. Idrætsnatten: Der er lige sendt invitationer ud, så man afventer tilbagemeldinger fra klubberne. Det bliver den sidste idrætsnat, da den ikke længere er på Kommunens budget. Fordelingsudvalget har haft møde. Forskellige tvister blev afklaret endeligt, så det ikke skulle vendes igen. Det er aftalt, at Lars Dyrvig skal finde ud af, hvor mange procent, der er faldet fra pga. gebyrordningen. Udvalget har krævet medlemstal fra motionistbadmintonklubberne. Forvaltningen var godt forberedt.
Kunstgræsbaner. CJ og BC har været til møder m. forvaltningen. VP orienterede om, at Bramming BK ikke etablerer en bane i år, da efterskolen etablerer en i år. I første omgang er det en bane i Ribe og en i Guldager, der anlægges. Der er lavet høringssvar, som har været sendt rundt til forskellige instanser bl.a. SEPE. Hvornår er det prime-time for dem der har skudt penge i projektet? Der er lagt op til, at man kan få 18 incitamentstimer såfremt man har skudt 1,5 mio. kr. i projektet. Så er det op til klubberne, hvornår de gerne vil have dem. Det indstilles, at SEPE skal drive banen i Guldager.
Boldbaner: JN orienterede om, at der afholdes et opfølgningsmøde på boldbanemødet d.  8/5 kl. 8.15, hvor JN deltager.
Aktiv fritid: Projektforløbet er ved at være udløbet og det har haft en stor betydning. Man håber på en udvidelse af tiden.
Nordisk Idræt: Der har været holdt møde med Esbjerg Golfklub og Breinholdgård Golfklub, som arbejder sammen om projektet. Vi afventer tilmeldinger fra byerne. Det næste der skal i gang er detailplanlægning og officielle indbydelser.

Ad.6. Vores hjemmeside halter. Den skal udformes på en sådan måde, at den ikke behøver løbende opdatering. Det blev aftalt, at MH evt. med hjælp fra BC, får sat en facebookside op. Vi skal virke dynamiske og Facebook er en hurtig måde at nå ud til mange. Tages op på næste møde. BC og JN vil gerne være med. Alle skal byde ind med ting til Facebook.

Ad.7. Intet.