Referat fra bestyrelsesmøde

Ribe Fritidscenter
Den 29. januar 2014
17.30-20.00
Referat af bestyrelsesmøde i Esbjerg Idrætsråd

Sted: Ribe Fritidscenter
Dato: 29. januar 2014
Tidspunkt: 17.30-20.00

Deltagere: Kim Bo Skøtt (KBS), Knud Aage Bech (KAB), Villy Grøn (VG), Jens Nielsen (JN), Birthe Paarup Andersen BPA), Jan Hansen (JH), Claus Jensen (CJ), Palle G. Kristensen (PGK), Fraværende: Otto Pedersen (OP), Helle Rohde (HR), Kim Nikolajsen (KN), Brigitta Christensen (BC), Annemette Knudsen Andersen (AKA), Marianne Stokbæk (MS), Villy Petersen (VP),

Referent: Mai Hansen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 12.12.13
2. Forretningsudvalget orienterer
3. Nyt fra udvalg
4. Repræsentantskabsmødet d. 19. marts
5. Eventuelt

Referat:

Ad.1. Godkendt.

Ad.2. Forretningsudvalget havde møde d. 22. januar. Det blev besluttet, at vi skal prøve at kigge fremad mod den nye sæson også i lidt bredere forstand. 2013 var et dårligt år for os og idrætten. Det forsøger vi at lave om på positivt og konstruktivt. Vi er kommet frem med 2 indsatsområder – gebyrordningen skal helst afskaffes eller mildnes mest muligt og vi skal forsøge at komme bureaukratiet til livs. Vi vil forsøge med en stil med lidt mere kant og gå i klinch med det politiske system. Vi vil bruge lidt penge på at konsultere professionelle pressefolk, så vi får skilt nogle af tingene ad og kommer ind til de reelle problemstillinger. Enighed om, at det vil være en god idé. Vi skal meget snart tage fat i en eller flere, så de kan blive sat ind i de problemstillinger, vi har i dagligdagen. Vi skal forsøge at bruge repræsentantskabet lidt mere aktivt. Møde m. udvalget d. 22. april (hele udvalget). VG har korresponderet med forvaltningen omkring adgang/ikke adgang til træning i ferier i skolehaller.

Ad.3. Der er boldbanemøde i Bramming d. 4. februar. Man har i år lagt møderne i nord og syd sammen til ét møde. De skal holdes op på løfter og diverse regler – begge forvaltninger. Der blev talt om, at holde et samarbejdsudvalgsmøde m. repræsentanter fra Idrætsrådet og de 2 forvaltninger primo maj, juni og august måned. BRC og CJ skal til møde d. 20. februar ang. kunstgræs. Formodentlig for at finde en model for fordeling af tider til banerne mellem de medfinansierende klubber og øvrige klubber. Idrætsrådet vil gerne have indsigt i regnskaberne for drift af banerne. På SEPEs bestyrelsesmøde var der stor ros til det der er lavet på gl. Vardevej (kunstgræs). Den gamle bane er rullet sammen og klar til at blive rullet ud andetsteds. Man er blevet frarådet at lægge den på Deponiet, et alternativ kan være Veldtofte. Skal priserne for at låne baner de forskellige steder være ens? Der er 2 væsentlige faktorer – lys og størrelse – det må der ikke gås på kompromis med. En generel snak om placering af baner. Nordisk idrætsudveksling startes op nu. Idrætsnatten kører i 2014. Vi mangler et medlem som afløser for Helle Sørensen – hvem har interesse i at træde ind? Kunne måske være en fra klubberne. Første møde forventes i februar. OP tager forhåbentlig en sæson mere. Så længe foreningerne gerne vil være med vil vi også gerne være med. SSP – HRP tager tjansen for HS. Fordelingsudvalgets første møde er d. 10. april.

Ad.4. Den Røde Okse er booket, da vi ikke kunne være i BWD. VG ønsker en melding fra de der er på valg, om de er villige til genvalg. JH, CJ, PK, KBS, HRP er villige til genvalg. Ole Hagensen fra EIK vil gerne stille op. Bestyrelsen foreslår Ole Hagensen. VG spørger Michael Andersen fra Team Danmark om han vil komme. Der kommer kun starttidspunkt på indkaldelsen for at undgå lange pauser. Starter kl. 18 med spisning og derefter direkte overgang til generalforsamling efter spisning.

Ad.5. Intet.