Referat fra bestyrelsesmøde

Idrættens Hus, Gl. Vardevej 62
Den 3. februar 2015
Kl. 18.00 – 20.00
Referat af bestyrelsesmøde i Esbjerg Idrætsråd (EIR)

Sted: Idrættens Hus
Dato: D. 3. februar
Tidspunkt: Kl. 18.00 – 20.00

Deltagere: Annemette Knudsen Andersen (AKA), Kim Bo Skøtt (KBS), Knud Aage Bech (KAB), Brigitta Christensen (BC), Villy Grøn (VG), Jens Nielsen (JN), Birthe Paarup Andersen (BPA), Ole Hagensen (OH), Villy Petersen (VP), Jan Hansen (JH), Claus Jensen (CJ), Palle G. Kristensen (PGK), Helle Rohde (HR), Kim Nikolajsen (KN),

Fraværende med afbud: Otto Pedersen (OP), Marianne Stokbæk (MS)

Referent: Mai Hansen

Dagsorden:

1.      Godkendelse af referat fra mødet d. 10.12.14

2.      Forretningsudvalget orienterer

3.      Repræsentantskabsmødet d. 4. marts

4.      Nyt fra udvalg

5.      Idrætspolitik

§  Esbjerg Kommunes Idrætsstrategi

§  Skolereform

6.      Sport & Event Park Esbjerg

7.      Eventuelt

Referat:

Ad.1.        Ad.2 vedr. Ribe by Night, det er 2015 og ikke 2013. Godkendt

Ad.2.        VG orienterede fra mødet d. 19. januar. Vi skal være opmærksomme på at repræsentantskabsmødet rykker tæt på. Knud Aage modtager ikke genvalg. Svend Pettermann er villig til at opstille. Vi mangler derved en ny suppleant for Ribe-området. Er Otto villig til genvalg. MH spørger Otto.
HRP orienterede om forretningsudvalgets beslutning om, at holde en reception for VG i anledning af, at han bliver 60 år. Receptionen afholdes i et fællesskab med SEPE, hvor VG er næstformand. Receptionen bliver for foreningerne. Datoen bliver den 30. april.

Ad.3.        Der er en lille vedtægtsændring af redaktionel karakter i § 10 ang. 2009/2010.
MH orienterede om programmet for aftenen. VG/BC snakker med MHE om muligheden for at flytte arr. til større sal såfremt der kommer mange tilmeldinger.

Ad.4.   
BC:
Fordelingsudvalg: Der er blevet lagt en plan for, hvordan man kan gøre fordelingen bedre end sidste år. Hele proceduren rykkes 14 dage frem, så alt skal være færdig omkring 1. juni. Udvalget har bedt om at få en opgørelse over, hvad gebyret har betydet for afmeldinger mm. – det skulle komme d. 4/2. Spændende om det har haft en reel betydning. SEPE melder, at få foreninger melder fra i tidsrummet 21-22.
Man bør evt. kigge på fordelingsreglerne, da det er længe siden de er revideret sidst. Hvis det er ok for Svend Kviesgård gøres det for 2016. Vedr. kunstgræsbaner, så ved man ikke, hvad der skal gøres, hvis der kommer en klage. Det er et ønske fra SEPE, at det lægges under fordelingsudvalget. Vi får orientering om klager. Vi mangler medlemstal – Jacob Haag forsøger at finde en måde at finde dem v. DGI og DIF. AKA er blevet orienteret om, at nogle foreninger reducerer deres ansøgninger.
VG:
Nordisk Idrætsudveksling: Planlægningen er i gang. Vi er i gang med at udforske, hvordan vi kommer frem. Vi har sammen med Norge tænkt at tage en snak med svenskerne, som igennem de seneste år ikke deltager med politikere. VG kommer ikke med, men aftaler med Arne, Norge, hvordan det håndteres.
KN:
Eliteidrætsrådet skal have ny formand. Kim Nielsen har meddelt, at han stopper.

SEPE  – Kommunens spareplaner fylder meget v. SEPE. Vi glæder os over gode målinger og der er mange ønsker til udvikling. Der blev givet lektier til NB – sparekatalog. Det er den afledte drift af nye anlæg der rammer. Spændende at arbejde med.
HRP:
Aktiv Fritid – der er styregruppemøde d. 4/2 og det er det sidste møde inden projektet bliver permanent.
SSP møde torsdag d. 5/2.
JH:
Ribe by Night – der er sendt indbydelse ud, så nu afventer man tilbagemeldinger. Det er meldt ud, at de skal bakke op.
MH:
Facebook: Efterlyser stadig materiale til facebook samt af bestyrelsen liker og deler siden.
VP spørger om Ultraløb i Bramming må bruge vores side? Det er et officielt DM, så det må de gerne slå op. Det er fint at få de større ting med på siden.

Ad.5

a.                           Esbjerg Kommune er ved at få lavet en ny idrætsstrategi. VG orienterede om processen og idéen. Håber, at der stadig står noget tilbage om, at der er et foreningsliv i Esbjerg. Man er nødt til at forholde sig til ressourcer. Der kommer et samlet skriv fra styregruppemøde.

b.        Skolereform – HRP og VG har holdt møde med Diana Mose og Jørn Henriksen. De har gjort opmærksom på, at vi har en velvillighed til at hjælpe foreningerne til samarbejde med skolerne. VG og HRP orienterede fra mødet. Lærerne har travlt, så samarbejdet med idrætten er ikke det, der fylder lige pt. Vi håber at blive inviteret til et møde med fritidslederne, som nu er blevet ansat. Det handler om at få skabt et godt samarbejde. Vi ved godt, at det ikke er idrætten, der er det bærende over det hele. Det var en uformel snak og vi blev taget godt imod. Der tages efterfølgende en formel snak. Vi vil positivt på banen og vi tror på, at det kan lykkes.

c.         Møderne med Kultur- og Fritidsudvalget ny form er tiltænkt en ny form, hvilket der er enighed om ikke lyder optimalt. Vi har altid sendt ind, hvad vi ønsker at drøfte. Enighed om at det ikke er en form vi bifalder. VG tager en snak med Jakob Lose

 

Ad.6.        KBS efterlyser EIRs holdning til SEPEs strategi for aktiviteter.

KN og VG oplyser, at SEPEs bestyrelse opfordrer til, at man søger samarbejde med foreninger. Vores indtryk er, at man gør det. Vi er glade for, at SEPE tager nogle initiativer. Alternativet er, at det meget vel kan være private arrangører, der går ud og laver disse events.

Ad.7         Idrætsfesten: Snak om, at der er blevet mindre plads til Idrætsrådets del. Vi inviterer Birthe til at overrække pokalen til dette års leder. VG motiverer og Birthe overrækker. VG tager Birthe med på scenen. Der var bred enighed om at tage vores gamle model op igen næste år, med at overraske vores modtager.

VP tog ændringerne i mødekalenderen op. VG pointerede, at det er besluttet, at julemødet holdes i Esbjerg. Derudover forsøger vi ikke at flytte for meget rundt på møderne.

Når vi ser, at haltiderne ikke udnyttes er vi nødt til at reagere. Bramming FirmaIdræt har lejet hal 1 i Bramming Kultur- og Fritidscenter hver onsdag aften, men bruger den kun hver 3. uge. Svært at gøre noget ved, da der ikke er kø til tiderne og de betaler leje for tiden.