Referat fra bestyrelsesmøde

30. januar 2017
Bestyrelsesmøde d. 30. januar kl. 17.30-20.00 i Bramming Kultur- & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming

Deltagere: Kim Bo Skøtt (KBS), Villy Grøn (VG), Jens Nielsen (JN), Birthe Paarup Andersen (BPA), Claus Jensen (CJ), Palle Guldager Kristensen (PGK), Helle Rohde Pedersen (HRP), Marianne Stokbæk (MS), Svend Petermann (SP), Villy Pedersen (VP), Kim Nikolajsen (KN), Tommy Kristoffersen (TK), Teddy Barret (TB), Otto Pedersen (OP)
Afbud: Brigitta Christensen (BC), Jan Hansen (JH),
Referent: Jens Nielsen

Dagsorden:
1) Godkendelse af referat fra mødet d. 8. december 2016
2) Forretningsudvalget informerer
3) Nyt fra udvalg
4) Repræsentantskabsmødet d. 15. marts 2017
5) Årets forening
6) EIRs møde m. Kultur & Fritidsudvalget d. 14. marts a) 1-2 punkter som vi ønsker at drøfte med udvalget
7) Eventuelt

Referat af mødet

Ad. 1.

Godkendt

Ad. 2.

Kultur & Fritidsudvalget har besluttet at sætte det igangværende arbejde omkring lokaletilskud og gebyr regler i bero. EIR er ikke tilfreds med denne beslutning, men har taget den til efterretning. Vores holdning fremlægges blandt
andet på repræsentantskabsmødet samt andre relevante steder

Ad. 3.

Eliteidrætsrådet (KN) Der ville komme en ny konstellation af udvalget, hvor der ikke bliver plads til EIR (det er ikke endelig godkendt endnu) Nordisk Idrætsudveksling (MS) aftalt informationsmøde omkring rejsen mandag d. 29/5, da politikerne har et ønske om at deltage i mødet, har vi besluttet at lægge mødet samme dag som et byrådsmøde. Anne Mette, Tommy og Mussa er interesseret i at tage med til Eskilstuna. Vi er i gang med at planlægge rejsen til Sverige og begyndt at kigge på indbydelse til Esbjerg 2018 Boldbaneudvalg (JN) der afholdes boldbanemøde mandag den 27/2 kl 19.00 i Bramming, indbydelsen udsendes i løbet af ugen Kasseren (HRP) spurgte om nogle af bestyrelsesmedlemmer havde kontakt med nogle af de foreninger som skyldte kontingent.

Ad. 4.

Valg; MS og OP genopstiller ikke TK er villig valg (han overtager Finn Larsens plads) MS overtaler Jan Sørensen til at overtage hendes plads OP og HPR finder en erstatning for Otto ( flere emner)
Forslag til vedtægtsændringer;
§ 10 Bestyrelsen består af
en formand, valgt direkte af repræsentantskabet
15 af repræsentantskabet valgte medlemmer
I ulige år vælges en formand og 7 bestyrelsesmedlemmer, alle for en periode af 2 år
I lige år vælges 8 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år
Melder et medlem af bestyrelsen fra til arbejdet fortsætter
bestyrelsen frem til førstkommende repræsentantskabsmøde
uden tilførsel af et nyt medlem.
Repræsentantskabet vælger for et år ad gangen 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
Der slettes følgende ”Repræsentantskabet vælger for et år ad gangen 2 suppleanter til bestyrelsen for de tidligere Esbjerg og Ribe Kommuner samt 1 suppleant for det tidligere Bramming Kommune, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant”
§ 13
Esbjerg Idrætsråd tegnes af formand, næstformand og kasseren
Foredragsholder til repræsentantskabsmødet:
TB og MS finder et emner. Mulle ( Kristina Kristensen) kunne være en mulighed.
EIR bestyrelses arbejdsfordeling.
Drøftede hvordan man kunne aflaste formandens arbejdsopgaver, bland andet ved at oprette et idrætspolitisk udvalg. Der var stor opbakning til forslaget, der arbejdes videre med ideen.

Ad. 5.

Udviklingshæmmede i Ribe BK blev valgt. Tildeles kr. 10000,- PGK sørger for at Ribe BK kommer til repræsentantskabsmødet. BPA laver et oplæg til tale. TB kontakter pressen

Ad. 6.

Drøftede forskelige emner, gebyr, opfølgning fra tidligere møder, for repræsentantskabsmøde

Ad. 7.

Ungdomsidrætsfesten var forløbet rigtig godt, var bedre end tidligere år.