Referat fra bestyrelsesmøde

Bramming Boldklub og Bramming Kultur- & Fritidscenter
4. maj 2015
Kl. 17.30 – 20.00
Referat af bestyrelsesmøde i Esbjerg Idrætsråd (EIR)

Sted: Bramming Boldklub og Bramming Kultur- & Fritids Center
Dato: 4. maj 2015
Deltagere: Kim Bo Skøtt (KBS), Villy Grøn (VG), Jens Nielsen (JN), Birthe Paarup Andersen (BPA), Otto Pedersen (OP), Villy Petersen (VP), Jan Hansen (JH), Claus Jensen (CJ), Palle G. Kristensen (PGK), Helle Rohde (HR), Kim Nikolajsen (KN), Svend Petermann (SP)

Fraværende med afbud:  Brigitta Christensen (BC), Ole Hagensen (OH), Marianne Stokbæk (MS), Annemette Knudsen Andersen (AKA),

Referent:  Mai Hansen

Dagsorden:
1) Godkendelse af referat fra mødet d. 3. februar
2) Konstituering af bestyrelsen
(a) SSP-samarbejde – HRP og JH
(b) Eliteidrætssamrådet – VG og KN
(c) Nordisk Idrætsudveksling – VG, MS og JN
(d) SEPE bestyrelse – VG og PK
(e) FU – VG, HRP, BPA og KN
(f) Fordelingsudvalget – BC, KBS og HRP
(g) Idrætsnatten/foreningernes dag – BPA og OP
(h) Ribe by Night – JH
(i) Fodboldbaneudvalget – JN, VP og CJ
(j) Idrætsliv i bybilledet – BC
(k) Aktiv Fritid – HRP
(l) Hjemmeside/Facebook – BC og OH
(m) Skolereform – HRP og MS
(n) Fonde – JH og PK
3) Evaluering af repræsentantskabsmøde
4) Evaluering af møde med Kultur & Fritidsudvalget
5) Forretningsudvalget orienterer
6) Nyt fra udvalg
7) Eventuelt

Referat:
Ad.1.
VG startede med at takke for receptionen og opmærksomheden i forbindelse med den.
Referatet blev godkendt.
SP er ny mand i bestyrelsen, hvorfor der var en hurtig præsentationsrunde.

Ad.2.
a) SSP-samarbejde – HRP og JH
b) Eliteidrætssamrådet – VG og KN
c) Nordisk Idrætsudveksling – JN og JH (har efterfølgende meldt ind, da hverken MS eller VG har mulighed for at deltage i 2015)
d) SEPEs bestyrelse – VG og PK
e) FU- VG, HRP, BPA, KN og SP – konstituerer sig på første møde
f) Fordelingsudvalg – BC, KBS og HRP
g) Idrætsnatten/foreningernes dag – udgår
h) Ribe by Night – JH og SP – kun 4 foreninger tilmeldt og derfor trækker EIR sig ud og punktet udgår derfor efter 2015
i) Fodboldbaneudvalg – JN, VP og CJ
j) Idrætsliv i bybilledet – BC – pause
k) Aktiv fritid – HRP
l) Hjemmeside/facebook – BC og OH
m) Skolereform – overgår til FU
n) Fonde – udgår. CJ taler m. Knud Aage Beck om repræsentationen i Danske Bank, Ribes Fond.

Ad.3.
Ærgerligt at der ikke var flere deltagere. Vi havde overvurderet Camilla Pedersens kendis-effekt. Biografopstillingen var ikke optimal, man manglede snakken over bordene. Vi kigger på formen til næste år.

Ad.4.
Der var forud for mødet lagt op til en friere form. Vigtigt, at det synliggøres, at det ved den frie snak ikke nødvendigvis er konkrete forslag fra EIR, der kommer frem. Snak om mødet, hvor bl.a. brug af de selvejende haller blev drøftet.

Ad.5.
Næste møde er d. 28. maj kl. 17.00. SP deltager i mødet.

Ad.6.
Esbjerg Ishockey Klub og Esbjerg Skøjteklub har ikke fået hovedfordelingen endnu. Jacob Haag meddeler dem gruppens holdning, men vi vil gerne mødes med dem. Det er undersøgt i bl.a. Herning, hvordan fordelingen er der ml. skøjteklub og ishockeyklub, hvilket har dannet grundlag for fordelingsudvalgets fordeling af tider. Udvalget har bedt om at få alle kommentarer der måtte komme ind.

Ad.7.
KBS fremlagde sit pkt., hvor han har fået en henvendelse fra Esbjerg Bordtennisklub. Kan EIR hjælpe med en form for database over ældre frivillige, som klubberne kunne trække på? Det er EIRs holdning, at vi ikke skal gå ind i problematikken.