Referat fra bestyrelsesmøde

Bramming Kultur- og Fritidscenter
4. november 2013
17.30-19.30
Referat af bestyrelsesmøde i Esbjerg Idrætsråd (EIR)

Sted: Bramming Kultur- og Fritidscenter
Dato: 4. november 2013
Tidspunkt: 17.30 – 20.00
Deltagere: Villy Grøn (VG), Jens Nielsen (JN), Birthe Paarup Andersen (BPA), Otto Pedersen (OP), Villy Petersen (VP), Claus Jensen (CJ), Palle G. Kristensen (PGK), Helle Rohde Pedersen (HRP), Marianne Stokbæk (MS), Kim Nikolajsen (KN),

Fraværende med afbud:  Jan Hansen, Kim Bo Skøtt, Annemette Knudsen Andersen, Knud Aage Bech, Brigitte Christensen

Referent: Mai Hansen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 4. sept. 2013
2. Evaluering af mødet m. K&F udvlaget
3. Evaluering af debatmøde
4. Status på arbejdsgrupper
a) SSP samarbejde
b) Eliteidrætssamrådet
c) Nordisk Idrætsudveksling
d) SEPEs bestyrelse
e) Forretningsudvalg
f) Fordelingsudvalg
g) Idrætsnatten
h) Ribe by Night
i) Fodboldbaneudvalg
j) Idrætsliv i bybilledet
k) Aktiv Fritid
l) Sport2Go
5. Evt.

Referat:
Ad.1.
Ingen bemærkninger. Godkendt

Ad.2.
DIF rapporten blev drøftet. Udvalget havde ikke læst den. Tages op på næste møde med forvaltningen.
Mads Stendorf gav status på Sport2Go, projekt i Kvaglund og streetmekka.
Snak om, hvordan vi kan udfordre udvalget, så møderne får mere indhold. Man kan evt. udvælge områder, der kan dykkes lidt ned i og der få en dybdegående drøftelse.
Der var lydhørhed i udvalget og en god stemning.
Når vi kender det nye udvalgs konstellation tager VG kontakt til formanden for at præsentere os.

Ad.3.
Overordnet set, var det godt, at vi fik så mange til at komme – det har gjort indtryk på politikerne. Indholdsmæssigt var det fint at få understreget, at vores medlemmer ikke har glemt gebyrordningen, men der blev måske brugt for meget tid på emnet. Klubbernes tilgang til spørgsmålene var god og fik solgt klubberne og deres arbejde godt.

Ad.4.
a) Helle Sørensen har trukket sig fra bestyrelsen. Finn Larsen har takket nej pga. tidspres. Annie Høst er ikke spurgt endnu og vi afventer repræsentantskabsmødet, da der kun er et regulært møde tilbage.
Kunstgræsbanen – CJ og BRC har været til møde om kunstgræsbaner. Snak om hvad der er sket på området. Sagen skal behandles i udvalget d. 10. dec.
VG tager kontakt til Kommunen om sagen.
Det skal sikres at de indsamlede midler også kommer idrætten til gode uanset hvad.
b) Intet at berette.
c) Intet at berette.
d) Intet at berette – arbejdet går i gang i januar.
e) SEPEs bestyrelse har været i København, hvor Streetmekka blev besøgt. Det virker som om der er et potentiale i et sådant projekt. Der er ca. 40.000 brugere årligt.
f) Der er ro på. Svømmeklubben har haft problemer med at få lov til at træne i efterårsferien i skolehaller. Det har tidligere været kutyme, at har man brug for træning i ferierne får man lov at komme. Klubben prøver selv at løse det med forvaltningen og ellers inddrages vi. Der har ingen problemer været i Svømmestadion Danmark.
Udendørsbaner skal først søges 1. december.
g) Der bliver også Idrætsnat i 2014. Der skal findes et nyt medlem – eller 2 til arbejdsgruppen fra idrætsrådet. Så længe klubberne bakker op er vi også med.
h) Intet at berette.
i) Mødet i Darum var et fint møde – derudover er der intet at berette. Der er boldbanemøder i februar, men vi har møde inden. Det er stadig god ide i 2 møder (nord og syd).
j) Intet at berette.
k) Vi skal have fundet en ny repræsentant til udvalget, efter at Helle er stoppet.
l) Det er lidt usikkert, hvor mange ”likes”, der har været. 20% ud af 150 tilmeldte har betalt kontingent. Det virker som om, at Esbjerg Kommune er villige til at gå langt med projektet. Der skal dog også kroner i kassen. Man skal gerne have 150 betalende. Der er bundet 600.000 kr. i det over 2 år fra Esbjerg Kommune. HRP vil bede om en deadline ved næste møde i nov.
EIR er nødt til at markere, at vi ikke er enige i at binde så mange penge i et projekt der ikke ser ud til at køre. Det er en udfordring, at få Sport2Go medlemmer ind på eksisterende hold

Ad.5.
Idrætsfest afholdes ikke som tidligere udmeldt d. 24. januar men d. 31. januar 2014. Stedet er stadig Musikhuset Esbjerg.
Esbjerg Idrætsarkiv – BPA og PK vil gerne tage derud og tage en snak med dem. MH koordinerer en dato.
Skoleafdeling er ved at lave arbejdsgruppe ”den åbne skole”, hvor de gerne vil have foreningslivet med. VG vil gerne deltage i gruppen. Det er ok for den øvrige bestyrelse. MS vil gerne være back-up. Vi skal have en positiv indgang til tingene, men huske frivilligheden i foreningerne.
Navne på indstillede leder- og idrætspris skal ud i god tid inden det sidste møde.