Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra Esbjerg Idrætsråds (EIR) ordinære (udsatte) repræsentantskabsmøde
den 9. september 2020 i Bramming Kultur & Fritidscenter

 

Deltagere:

 

Badminton Esbjerg
BIF
Bramming Badmintonklub
Bramming Boldklub
Bramming Skytteforening
EAM
Esbjerg Kroket
Esbjerg Tri og Multisport
Hviding IF
Kaj Lykke Golfklub
Kegleklubben Esbjerg
SGI Håndbold
Skads skytteforening
Tarp Boldklub
Niels Rosendahl
Birthe Paarup Andersen, EIR
Mai Enghave Heinsvig, EIR
Helle Rohde, EIR
Villy Grøn, EIR
Claus Jensen, EIR
Henrik Mortensen, EIR
Thomas Regel, EIR
Kenneth Benfeldt, EIR
Tomas Jensen, EIR
Jens Nielsen, EIR
Jan Hansen, EIR
Kim Bo Skøtt, EIR
Henrik Reinert, EIR
Tommy Kristoffersen, EIR
Mette Meldgaard Sall, EIR
Kim Nikolajsen, EIR
Arne Nikolajsen, Esbjerg Kommune
Birthe Nørgreen, Esbjerg Kommune
Henning Ravn, Kultur- og Fritidsudvalget
Hans Erik Andersen, Kultur- og Fritidsudvalget
Esben Hjerrild, Mackeprang Fonden
Maja Stage Nielsen
Jonas Thyme
Niels Peter Mackeprang, Mackeprang Fonden
Trine Kvarning, SEPE
Niels Bækgård, SEPE
Lone Clausen, SEPE
Jacob Haag, SEPE

 

 

DAGSORDEN:

 

 1. Valg af dirigent
  Niels Rosendahl blev valgt og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var indvarslet korrekt iflg. vedtægterne.
 2. Beretning om EIRs virke i 2019

  Bestyrelsen besluttede at udskyde repræsentantskabsmødet, til vi kunne mødes fysisk. Beretningen var lavet og maden bestilt i marts, og det bliver lidt specielt, at der nu kun er et halvt år til næste repræsentantskabsmøde.Der er valgt et fast antal fra de gamle kommuner til bestyrelsen. Det er fint med den geografiske spredning, men de gamle kommunegrænser begynder at virke som et kunstigt skel. Bestyrelsen er sammensat på flg. måde:
  Bramming:
  – Helle Rohde Pedersen
  – Kenneth Benfeldt
  – Thomas Regel
  – Steve Lindhardt, suppleant
  Ribe
  – Jan Hansen
  – Claus Jensen
  – Henrik Roed Mortensen
  – Teddy Barrett
  – Tomas Jensen
  – ingen suppleant
  Esbjerg
  – Villy Grøn (formand)
  – Kim Nikolajsen
  – Brigitta Christensen
  – Kim Bo Skøtt
  – Jens Nielsen
  – Birthe Paarup Andersen (næstformand)
  – Tommy Kristoffersen
  – Henrik Reinert, suppleant
  – Mette Meldgård, suppleant

En del bestyrelsesmedlemmer har været med i mange år, og vi har derfor sat gang i en proces, der skal sikre et glidende generationsskifte. En del af dette er at suppleanterne kan deltage i bestyrelsens møder. Desuden har vi prøvet at brede arbejdet ud, så flest muligt er aktivt involveret. Vi har fået FU og samspillet mellem FU og bestyrelsen til at fungere, og bestyrelsesmøderne er gode og konstruktive.

Der har i årets løb været afholdt 6 bestyrelsesmøder, 8 Forretningsudvalgsmøder og et repræsentantskabsmøde. Mødevirksomheden afspejler Forretningsudvalgets rolle.

De faste udvalg og arbejdsgrupper, der er nedsat ses her:
– Forretningsudvalg (VG, TB, HRP, BPA, KN)
– Høringssvar (VG, BPA)
– Fordelingsudvalget (BC, HRP, KBS)
– Nordisk Idrætsudveksling (JN, JH)
– SSP (JH,KB)
– Fodboldbaneudvalg (JN, CJ)
– SEPE’s bestyrelse (VG, PGK)
– Poul Erik Mackeprangs Fond (BPA, TK)

Nordisk Idrætsudveksling er desværre med for sidste gang. Esbjergs deltagelse er blevet sparet væk. Så er man godt nok fattig.

EIRs lederpris gik til Søren Haahr Jensen, EAM og Esbjerg Kommunes Idrætspris gik til Team Esbjerg. Priserne blev overrakt til Idrætsfesten, som igen i år var en meget positiv oplevelse. Karin Schwarz blev det nye medlem af Hall of Fame.
Nu må vi se, hvad Coronaen gør ved antallet af mestre og mulighederne for at fest til februar.

Årets Klub blev Hviding IF.

Der blev uddelt midler fra Poul Erik Mackeprang og Bente Vejvad Mackeprangs Fond.
Der blev uddelt midler til triatlet Maja Stage, speedwaykører Esben Hjerrild og vindsurfer Jonas Thyme.
EIR er meget taknemmelige over at idrætten i Esbjerg er betænkt med midler fra denne fond. Tommy Kristoffersen og Birthe Paarup Andersen er udpeget til bestyrelsen.

Det sidste halve års tid har vendt op og ned på rigtig mange ting i idrætsverdenen. Kommunen og DIF/DGI har håndteret situationen fint, så der har ikke været meget ekstra EIR har kunnet bidrage med udover at følge situationen tæt.

Det er klart, at mange kigger spændt ind i den kommende sæson og det næste år. Kommer medlemstallene op på niveau, og bliver det muligt at tjene penge igen på fester, turneringer og andre arrangementer, der er blevet aflyst i år. Støtteordninger og puljer har givet muligheder for at få dækket lidt af det tabte. Flere udendørsidrætter har oplevet fremgang.

 

 

Generelt er samarbejdet med Esbjerg Kommune bedre end længe. Både politisk og administrativt oplever vi nu en langt mere positiv tilgang til idrætsforeningerne.

Den nye politik for Fritids- og Idrætsliv, der er på trapperne, afspejler i høj grad frivillighed, engagement, fællesskab, aktiviteter for alle, fokus på børn, at det bliver lettere at være foreningsleder samt facilitetsudnyttelse.
Der peges på en række udfordringer, som kræver særlig fokus så som at socialt udsatte dyrker mindre idræt – der er forsat brug for Aktiv Fritid, at der er frafald i teenageårene samt stor byrde på de frivillige. Klubbernes økonomiske udfordringer skulle måske også stå på listen.

Nu skulle det være ganske vist – der arbejdes reelt på en løsning af gebyrproblematikken. Der er stadigvæk ikke de penge i puljen, vi kunne håbe på, men forhåbentligt kommer vi nu et godt skridt videre i den rigtige retning. Vi håber det falder på plads her i efteråret.

 

Det er vigtigt at alle ressourcer bruges rigtigt. Dårlig udnyttelse øger Kommunens udgifter. Skal prisen på lokaler ned eller bare ikke stige, er det vigtigt, at Kommunen kun betaler for de lokaler, der reelt er brug for. EIR ser fortsat gerne, at man måler udnyttelsen i alle haller. Det er muligt automatisk at registrere antal personer i en idrætshal – uden register eller overvågningsproblemer.

Det er meget positivt, at man fra kommunalt hold har valgt at lade Kommunens egen politik være styrende for indsatsen på idrætsområdet. Der er et generelt fokus på øget aktivitet, som vi synes er særdeles fornuftigt. Jo mere aktive folk er, jo flere får på sigt lyst til at komme i en idrætsforening.
Vi har hele tiden været kritiske overfor målsætningen om 7000 flere medlemmer. Det der kan rykke, er konkrete projekter, hvor klubben samarbejder med specialforbund og DGI.

Til slut – tak for året der gik. Der er repræsentantskabsmøde igen i marts 2021. Tak til medlemsforeninger og samarbejdspartnere. Flot indsats i foreningerne – før og efter coronaen kom på tværs og tak for opbakningen.

 

 1. Regnskab fra EIR for 2019 samt fastsættelse af kontingent for 2020
  Helle Rohde fremlagde EIRs regnskab som blev godkendt.
  Der blev givet tilladelse og tilgivelse til at EIR kan fastsætte kontingentet for 2020 (opkrævningerne er sendt ud forud for repræsentantskabsmødet).
 2. Indkomne forslag
  Ingen
 3. Valg til bestyrelse samt revisorer
  1. På valg er:
   Fra Bramming:
   Helle Rohde Pedersen – genvalgt
   Fra Ribe:
   Claus Jensen – genvalgt
   Jan Hansen – genvalgt
   Teddy Barrett – ikke villig til genvalg
   Niels Rosendahl blev valgt i stedet for Teddy Barrett
   Fra Esbjerg:
   Palle G. Kristensen – genvalgt
   Kim Nikolajsen – genvalgt
   Kim Bo Skøtt – genvalgt
   Brigitta Christensen – genvalgt
  2. Valg af suppleanter – på valg er:
   Mette Meldgaard Sall – genvalgt
   Henrik Reinert – genvalgt
   Steve Lindhardt – genvalgt
  3. Valg af revisorer – på valg er:
   Svend Erik Paulsen – genvalgt
   Klaus Bertelsen – genvalgt
  4. Valg af revisorsuppleant – på valg er:
   Jørn Gade Pedersen – villig til genvalg

Eventuelt    
Intet.