Referat fra bestyrelsesmøde

11. november 2015
Kl. 17.30 – 20.00

Deltagere: Annemette Knudsen Andersen (AKA), Kim Bo Skøtt (KBS), Brigitta Christensen (BC), Villy Grøn (VG), Jens Nielsen (JN), Birthe Paarup Andersen (BPA), Otto Pedersen (OP), Villy Petersen (VP), Jan Hansen (JH), Claus Jensen (CJ), Palle G. Kristensen (PGK), Helle Rohde (HR), Marianne Stokbæk (MS), Kim Nikolajsen (KN), Svend Petermann (SP), Finn Larsen (FL)

Deltagere uden for bestyrelsen:  Mads Stendorff (MS) og Åse Jensen (ÅJ)
Referent:  Mai Hansen

 

Dagsorden:

1.      Idrætsstrategien v. Mads Stendorff

2.      Godkendelse af referat fra mødet d. 14. september 2015

3.      Drøftelse af budget

4.      Nyt fra udvalg

5.      Eventuelt
Referat:

Ad.1.     

MS fremlagde Esbjerg Kommunes Idrætsstrategi. Det var en god gennemgang. App’en som MS præsenterede hedder ”EsbjergLive”.
Vores høringssvar skal indeholde vores tanker uden dermed at skyde strategien ned.

Ad.2.      

Godkendt.

Ad.3.      

Det er et dårligt budget set med idrættens øjne.
Idrætsrådet er beskåret med 150.000 kr. i administrationstilskud, hvilket giver nogle konsekvenser. MH vil ikke længere deltage i møderne, hvilket vil kræve ekstra af rådets medlemmer
Nordisk Idrætsudveksling og Idrætsfesten, vil MH heller ikke klare de opgaver til, der tidligere er blevet udført. I hovedtræk vil det være håndtering af postkasse, regnskab og medlemsregistrering, der stadig vil blive udført på kontoret.

Villy forhandler omfanget på plads med Niels Bækgård.
Det ekstra arrangement der holdes for foreningerne vil måske skulle tages af kassebeholdningen. Vi vil på ingen måde sætte kontingentet op. Vi ønsker heller ikke at gå sponsorvejen og dermed tage sponsorerne fra vores medlemmer.
Villy fremlagde forslag til julebrev til foreningerne, hvor situationen forklares. Der var enighed om, at det udsendes og sendes til pressen samtidigt.
Forslag fra Kultur & Fritidsudvalget om sammenlægning af puljer inkl. den fritidskulturelle pulje blev kort drøftet. Forslaget bliver sendt i høring hos Idrætsrådet.

Ad.4.      

PK og KN:
Sport & Event Park Esbjerg: Føler det lidt på samme måde som foreningerne i forhold til besparelserne. Havde håbet at KORA rapporten blev taget mere med i betragtning. Havde bedt om at blive høringspart, hvilket ikke er sket.
CJ:
Fodboldmødet i Darum: DBU deltog og det var et godt møde. DBU har bl.a.valgt at uddelegere de forskellige landshold til forskellige byer så ikke alle hold har hjemsted i København.
JH:
Ribe by Night: Er nu afsluttet og Esbjerg Idrætsråd er dermed ude af arrangementet.

Ad.5.      

Arrangementet d. 20. oktober i Carlsberg Loungen var et fint møde, der var ros fra de øvrige medlemmer.
VG luftede, at han godt ville holde et længere bestyrelsesmøde/strategimøde inden næste repræsentantskabsmøde og beder medlemmerne prioritere datoen, når den meldes ud.
Der er tidligere blevet talt om en frivilligbørs. JBU er godt i gang med det og vil gerne invitere til et informationsmøde for vores foreninger.
Der har været gang i en undersøgelse af kontingenter i foreninger – hvor meget betales der egentlig i de forskellige idrætsgrene for f.eks. U16.Der er meget store forskelle i forskellige idrætsgrene.
CJ spurgte til, om vi selv kan lave en facilitetsanalyse for vores egne penge. Det er for kompliceret og svært at finde nogen, der kan gøre det.
3 rykker sendes ud til 12 klubber. Rykkere sendes til både formand og kasserer. Status til bestyrelsen efter ca. 3 uger.

Næste møde torsdag d. 10. december kl. 17.00.